System Poszukiwania Projektów do Wsparcia

System Poszukiwania Projektów jest uzupełnieniem Systemu Sieciowania Klientów. Główną funkcją systemu jest możliwość wyszukania projektu spełniającego odpowiednie kryteria, takie jak branża, czas realizacji, miejsce realizacji, koszt czy specyficzne wymagania. Po wskazaniu odpowiednich kryteriów przeszukana zostanie Baza Danych Klientów i wybrane zostaną jedynie te projekty, które spełniają podane kryteria. Następnie można będzie skontaktować się z autorem projektu w celu ustalenia szczegółów i ewentualnego złożenia oferty na wykonanie danego projektu. Kontakt odbywać się może standardowymi drogami komunikacji (telefonicznie, pocztą elektroniczną) lub poprzez wbudowany system komunikacji. Zawarcie porozumienia w sprawie wykonania danego projektu odbywa się poza Platformą.

Każdy zarejestrowany użytkownik Bazy Danych Klientów może dodać swój projekt. Dodawanie projektu wymaga podania opisu projektu oraz szczegółów np.: czas realizacji projektu (data od kiedy i data do kiedy), dziedzina działalności oraz obszar działalności. Ponadto można określić indywidualne wymagania projektu np. doświadczenie w realizacji podobnych projektów i inne. Część informacji dotyczących projektu jest obligatoryjna, aby zaprezentować projekt w miarę możliwości jak najbardziej szczegółowo. Większa ilość informacji odnośnie projektu oraz wyczerpujący opis zwiększą szanse na znalezienie wykonawcy.

Klienci przeglądający BDK mają możliwość subskrypcji każdej dziedziny działalności, aby natychmiast po pojawieniu się nowego projektu w danej dziedzinie być informowanym poprzez pocztę elektroniczną o pojawieniu się takiego projektu. Podobnie można dokonać subskrypcji dziedziny klientów, aby być informowanym o pojawieniu się nowych klientów w danej dziedzinie. W niektórych projektach bardzo istotny jest czas, więc subskrybowanie dziedzin usprawni i przyspieszy proces sieciowania klientów.

W bazie znajduje się 6 projektów.

Budowa odcinka mikrokanalizacji światłowodowej

Dodane przez INS4U Group Sp. z o.o.

Budowa odcinka mikrokanalizacji światłowodowej według Projektu Budowlanego.

pokaż szczegóły projektu
Dobra Droga Do Pracy

Dodane przez Wschodnia Fundacja Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  w ramach działania  Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Realizator: NST sp. z. o. o., ul. Lwowska 14,  22-100 Chełm, tel. 82 565 44 44, 509 681 359, www.nst-chelm.pl, biuro@nst-chelm.pl  

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 – 30.10.2017

Celem projektu (P) jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 78 (36K) osób bezrobotnych, w tym odchodzących z rolnictwa w wieku 30 i więcej lat, zamieszkałych na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów KC, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez skuteczną aktywizację i reorientację zawodową. P będzie koncentrować się na wsparciu os. długotrwale bezrob., os. odchodzących z rolnictwa, posiadających niskie kwalifikacje. Osoby te z uwagi na okres bierności zawodowej, dezaktualizację lub brak kwalifikacji zawod. i doświadczenia zawod. jak też występującą na wsi niekorzystną strukturę gospodarstw i ukryte bezrobocie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Dzięki udziałowi w P wszyscy jego uczestnicy/czki (U/U) nabędą umiejętność poruszania się po rynku pracy poprzez udział w poradnictwie zawod. (opracują IPD) i pośrednictwie pracy, udział w szkoleniach zawodowych i trzymiesięcznych stażach  powiązanych tematycznie z ukończonymi szkoleniami.

Uczestnikami projektu mogą być:

Grupę docelową (GD) stanowi 78 osób (36 K) w wieku 30 i więcej lat pozostających bez zatrudnienia, w tym zamierzających odejść z rolnictwa, zamieszkałych na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów KC, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, a w szczególności: A) 66 osób bezrobotnych, w tym: 40 osób długotrwale bezrobotnych, 30 kobiet, 2 os. niepełnosprawne, 20 osób o niskich kwalifikacjach (na poziomie ISCED 3 włącznie) i B) 12 rolników/członków ich rodzin zarejestrowanych w PUP jako os. bezrobotne, prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść od rolnictwa, w tym: 7 osób długotrwale bezrobotnych, 6 kobiet, 6 osób o niskich kwalifikacjach. 

Oferta:

W ramach projektu oferujemy:

1. Bezpłatne wsparcie doradczo-szkoleniowe 

2. Szkolenia zawodowe: "Prawo jazdy kat C i C+E z kwalifikacją wstępną", 170 godz. teor. (śred. 25 dni) i 65 prakt. - 1 grupa x 10 os. - podwykonawstwo, egzamin państwowy. "Pracownik biurowy z certyfikatem ECDL Core", 180 godz. (śred. 23 dni) - 2 grupy x 12 os., egzamin zewnętrzny przed certyfikowaną instytucją ECDL, program zgodny z modułami ECDL Core oraz wymaganiami MEN. "Technolog robót wykończeniowych w budownictwie" (kryt. prem. 1), 200 godz. (śred. 25 dni), w tym min. 150 godz. prakt. - 1 grupa x 10 os, egzamin zewnętrzny przed Izbą Rzemieślniczą, program zgodny z wymaganiami IR oraz MEN. "Kucharz", 150 godz. (śred. 21 dni), w tym min. 100 godz. prakt. - 2 grupy x 12 os, jw. "Magazynier - hurtownik z obsługą wózka jezdniowego", 180 godz. (śred. 21 dni), w tym min. 67 godz. modułu wózek, w tym min. 15 godz. prakt. - 1 grupa x 10 os., egzamin zewnętrzny, program zgodnie z wymogami MEN oraz UDT/ODK.


3. Pośrednictwo pracy 
4. Trzymiesięczne staże zawodowe 

Ponadto zapewniamy: wykwalifikowaną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe i podręczniki, zwrot kosztów dojazdu (szkolenia i staże), catering podczas szkoleń, materiały szkoleniowe, możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych, stypendium szkoleniowe i stażowe, ubezpieczenie NNW i badania lekarskie. 

Planowany termin naboru uczestników projektu październik – grudzień 2016 roku

Poszukujemy Partnerów do współpracy przy realizacji rekrutacji do projektu

pokaż szczegóły projektu
Kapitał na Start

Dodane przez Wschodnia Fundacja Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  w ramach działania  Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Realizator: NST sp. z. o. o., ul. Lwowska 14,  22-100 Chełm, tel. 82 565 44 44, 509 681 359, www.nst-chelm.pl, biuro@nst-chelm.pl  

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 – 30.11.2018

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości  poprzez  udzielenie  wsparcia doradczo-szkoleniowego w zakresie  zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 50 osobom (25 kobietom) w wieku 30 i więcej lat pozostającym bez pracy, w tym odchodzącym z rolnictwa, zamieszkałym na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy uczestnikom projektu  oraz przyznanie 40 (20K) z nich bezzwrotnych dotacji  na założenie  własnej działalności i udzielenie wsparcia pomostowego przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej

Uczestnikami projektu mogą być:

Osoby w wieku powyżej 30 roku życia zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego należące do jednej z poniższych grup:

osoby bezrobotne w tym: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności, osoby o niskich kwalifikacjach zarejestrowane w urzędach pracy

i/lub:

 rolnicy i/lub ich domownicy prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść od rolnictwa, zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne w tym: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach,

i/lub

osoby nieaktywne zawodowe

Oferta:

W ramach projektu oferujemy:

1. Bezpłatne wsparcie doradczo-szkoleniowe grupowe i indywidualne (m.in. szkolenia: "ABC przedsiębiorczości" i  "Jak założyć, prowadzić i rozwijać własną firmę", doradztwo grupowe „Jak stworzyć Biznesplan”) przed i po rozpoczęciu prowadzenia działalności

2. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości blisko 24 tysięcy złotych

3. Bezzwrotne wsparcie finansowe - pomostowe przez pierwsze 12 miesięcy  prowadzenia działalności w wysokości 1 100,00 zł/m-c

Ponadto zapewniamy: wykwalifikowaną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe i podręczniki, zwrot kosztów dojazdu (szkolenia i staże), catering podczas szkoleń, materiały szkoleniowe
Planowany termin naboru uczestników koniec maja 2017 roku

Poszukujemy Partnerów do współpracy przy realizacji rekrutacji do projekt

pokaż szczegóły projektu
Kampania wizerunkowo-promocyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Dodane przez Wschodnia Fundacja Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego

Projekt jest dofinansowany z funduszy unijnych

Realizator: Vena Art Sp. z o.o. 81 446 52 40, www.vena.lublin.pl, info@vena.lublin.pl 

Termin realizacji: październik – listopad 2014
 
Cel projektu:
Przeprowadzenie kampanii promocyjno-wizerunkowej o szerokim zasięgu:
1. Zwiększenie świadomości mieszkańców województwa nt. korzyści płynących z
wdrażania RPO w regionie,
2. Wypromowanie efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego, jako
konkretnych, indywidualnych korzyści dla przeciętnego mieszkańca regionu,
3. Zwiększenie rozpoznawalności wśród opinii publicznej projektów zrealizowanych przy
współudziale środków RPO,
4. Uświadomienie mieszkańcom województwa ich pozycji, jako ostatecznych odbiorców
rezultatów realizacji projektów, a także wpływu projektów na ich życie.
Kampania powinna także pozwolić na dotarcie do przedsiębiorców, jako grupy beneficjentów
programu dla których nadal istnieją możliwości aplikowania o środki w konkursach,
w szczególności konkursach cieszących się mniejszym zainteresowaniem wskazanych
w Wytycznych do kampanii niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Grupy docelowe:
Z szerokiej grupy odbiorców wyodrębnione zostały następujące podgrupy do których
kampania będzie skierowana:
1. ogół społeczeństwa z nakierunkowaniem na grupę wiekową (18-49), mieszkańców
miast o minimalnej liczbie ludności na poziomie 5 tys. mieszkańców
2. beneficjenci (projektodawcy),
3. potencjalni beneficjenci Funduszy Europejskich, w tym w szczególności grupa
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa
lubelskiego, będących Beneficjentami I i II Osi RPO WL,
4. odbiorcy rezultatów.
Planowany czas kampanii: min. 3 miesiące przy czym Zamawiający dopuszcza zarówno
kampanie prowadzone w sposób ciągły jaki i przerywany. Działania prowadzone w ramach
kampanii zakończą się nie później niż do dnia 15 listopada 2014.

ZASIĘG TERYTORIALNY KAMPANII:
Województwo lubelskie, przy czym bazą dla działań w ramach kampanii będą
następujące miasta: Lublin, Zamość, Puławy, Chełm, Biała Podlaska.

Narzędzia kampanii
1. Spot reklamowy (30-45 sek.) przeznaczony do emisji w kinie.
2. Reklama internetowa na stronach portali:
- Gazeta Lublin lub równoważnym pod względem liczby odwiedzin i liczby unikalnych
adresów do wskazanej powyżej Gazety;
- Dziennik Wschodni lub równoważnym pod względem liczby odwiedzin i liczby
unikalnych adresów do wskazanego powyżej Dziennika, o zasięgu regionalnym;
-  Kurier Lubelski lub równoważnym pod względem liczby odwiedzin i liczby
unikalnych adresów do wskazanego powyżej Kuriera, o zasięgu regionalnym,
3. Billboardy:
- Wykonanie i wynajem min. 70 tablic wielkoformatowych typu billboard na okres min. 30 dni.
4. Facebook:
- obsługa oficjalnego profilu RPO WL na portalu Facebook w okresie trwania kampanii.

Poszukujemy partnerów (podwykonawców) do współpracy przy realizacji projektu

Osoba do kontaktu: Andrzej Jachim 

pokaż szczegóły projektu
Startup na start

Dodane przez Wschodnia Fundacja Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9 Rynek pracy

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Lider projektu: Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

Partner projektu: Stowarzyszenie Rozwoju „Innowacje”

Instytucja pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Cel projektu: Zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w powiecie włodawskim, hrubieszowskim, krasnostawskim, świdnickim, chełmskim ziemskim i grodzkim, ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, jak również zwiększenie przeżywalności nowopowstałych przedsiębiorstw, poprzez przygotowanie merytoryczne 50 osób pozostających bez pracy do prowadzenia działalności gospodarczej oraz przyznanie 40 z nich dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz udzielenie wsparcia pomostowego.

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 31.12.2018

Więcej informacji pod numerem: +48 501 479 310

pokaż szczegóły projektu
Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny

Dodane przez Wschodnia Fundacja Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Beneficjent)
ogłasza nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu 
„Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0037/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie 
od 10.04.2017 r. do 04.05.2017 r.
w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt) 
w godzinach 9.00 – 14.00

Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu - siedziba Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj, I piętro pokój nr 6, w w/w terminie (decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu) 
Kandydat/Kandydatka do Projektu składa jeden Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami
Formularze Rekrutacyjne złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. fax, e-mail) nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy!
 

pokaż szczegóły projektu