O Platformie

Głównym celem niniejszej Platformy jest stworzenie możliwości wyszukiwania partnerów biznesowych na podstawie sformułowanych kryteriów oraz dołączanie do bazy danych takich klientów.

Podstawowymi elementami Platformy są:

1. Portal internetowy

2. Baza Danych Klientów (BDK)

3. System Sieciowania Klientów (SSK)

4. System Poszukiwania Projektów (SPP)

5. System Zarządzania Projektami (SZP)

Mamy ambicję zgromadzić w jednym miejscu jak największą liczbę przedsiębiorców gotowych świadczyć swoje usługi w dowolnej dziedzinie działalności i współpracować ze sobą oraz zapewnić im odpowiednią wiedzę poprzez Portal internetowy. Przedsiębiorcy wpisani do Bazy Danych Klientów mogą zaprezentować swój profil wybierając dokładnie w jakiej branży się specjalizują i mogą realizować zlecenia, jak również na jakim terenie działają. Swój profil mogą wzbogacić o logotyp firmy, dodatkowy opis, czy też własne doświadczenia i realizacje. Atrakcyjnie zaprezentowany profil firmy zwiększy szanse na otrzymanie propozycji współpracy od innych Klientów Platformy w branży, w której specjalizuje się Klient. Istotą Platformy jest bowiem możliwość znalezienia najoptymalniejszego wykonawcy dla projektu. Z drugiej strony Platforma pozwala znaleźć również projekt, który odpowiada preferencjom Klienta i jest w stanie go zrealizować. W realizacji projektów pomoże wbudowany System Zarządzania Projektem, dzięki któremu kierownik projektu będzie mógł zapanować nawet nad najbardziej zaawansowanym projektem.


 

Baza Danych Klientów

Uczestnictwo w systemie jest całkowicie dobrowolne. Dołączyć do BDK może każdy przedsiębiorca. Odbywa się to poprzez formularz rejestracyjny a po zarejestrowaniu każdy uzyskuje dostęp do zawartości bazy. Może wyszukać klientów pod kątem dziedziny działalności oraz obszaru działalności, a następnie skontaktować się telefonicznie, bądź pocztą elektroniczną z wybranymi podmiotami w sprawie dalszej współpracy.

Każdy klient BDK ma możliwość dodawania realizowanych projektów. Każdy dodany projekt jest automatycznie dostępny do wglądu dla innych klientów BDK. Głównym celem dodawania projektów jest możliwość znalezienia wykonawcy konkretnej pracy lub części prac. Klient, który ma wolne zasoby może przeszukać listę projektów i znaleźć projekty, które może zrealizować, a następnie skontaktować się z twórcą projektu w celu podjęcia się realizacji danego projektu.

 

 

System Sieciowania Klientów

Najważniejszą funkcją Platformy jest możliwość sieciowania użytkowników. Oznacza to, że Klient przeglądający Bazę Danych Klientów, po znalezieniu odpowiadającej mu propozycji, może nawiązać kontakt z osobą kontaktową z danej firmy. Działa to w obydwu kierunkach, tj. Klient może potrzebować wykonawcy danego projektu (SSK) lub mając wolne zasoby może szukać projektu, który jest w stanie zrealizować (SPP). Przeszukiwanie Bazy Danych Klientów odbywa się będzie na kilka sposobów:

• przeglądanie pod kątem branży w celu znalezienie wykonawcy lub projektu do realizacji,

• przeglądanie pod kątem lokalizacji projektu,

• przeglądanie pod kątem czasu realizacji projektu.

Powyższe kryteria będzie można ze sobą łączyć, aby otrzymać najbardziej satysfakcjonujący rezultat wyszukiwania.

Każdy Klient znajdujący się w BDK może edytować na bieżąco swoje informacje, aby dane dotyczące jego działalności, dzięki którym może zostać wybranym przez innych Klientów, były aktualne i odzwierciedlały rzeczywistą sytuację. Klient może aktualizować dane informacyjne, kontaktowe, jak również doświadczenie w danej branży.

Sieciowanie, czyli nawiązanie współpracy odbywa się poza Platformą, we własnym zakresie Klientów. Platforma umożliwi współpracę poprzez prezentację danych kontaktowych takich jak numer telefonu, faksu, adresu email itp. lub kontaktu pośredniego za pomocą wbudowanego narzędzia do kontaktu.

Zakończenie realizacji projektu pozwala wystawić referencje pomiędzy Zlecającym i Wykonującym. Referencje będą ogólnodostępne i zachęcą inne podmioty do skorzystania z usług danego Klienta..


 

System Poszukiwania Projektów

Uzupełnieniem Systemu Sieciowania Klientów jest System Poszukiwania Projektów. Główną funkcją systemu jest możliwość wyszukania projektu spełniającego odpowiednie kryteria, takie jak branża, czas realizacji, miejsce realizacji, koszt czy specyficzne wymagania. Po wskazaniu odpowiednich kryteriów przeszukana zostanie Baza Danych Klientów i wybrane zostaną jedynie te projekty, które spełniają podane kryteria. Następnie można będzie skontaktować się z autorem projektu w celu ustalenia szczegółów i ewentualnego złożenia oferty na wykonanie danego projektu. Kontakt odbywać się może standardowymi drogami komunikacji (telefonicznie, pocztą elektroniczną) lub poprzez wbudowany system komunikacji. Zawarcie porozumienia w sprawie wykonania danego projektu odbędzie poza Platformą.

Każdy zarejestrowany użytkownik Bazy Danych Klientów może dodać swój projekt. Dodawanie projektu wymaga podania opisu projektu oraz szczegółów np.: czas realizacji projektu (data od kiedy i data do kiedy), dziedzina działalności oraz obszar działalności. Ponadto można określić indywidualne wymagania projektu np. doświadczenie w realizacji podobnych projektów i inne. Część informacji dotyczących projektu jest obligatoryjna, aby zaprezentować projekt w miarę możliwości jak najbardziej szczegółowo. Większa ilość informacji odnośnie projektu oraz wyczerpujący opis zwiększą szanse na znalezienie wykonawcy.

Klienci przeglądający BDK mają możliwość subskrypcji każdej dziedziny działalności, aby natychmiast po pojawieniu się nowego projektu w danej dziedzinie być informowanym poprzez pocztę elektroniczną o pojawieniu się takiego projektu. Podobnie można dokonać subskrypcji dziedziny klientów, aby być informowanym o pojawieniu się nowych klientów w danej dziedzinie. W niektórych projektach bardzo istotny jest czas, więc subskrybowanie dziedzin usprawni i przyspieszy proces sieciowania klientów.

 

 

System Zarządzania Projektami

Po pomyślnym nawiązaniu współpracy w ramach danego Projektu, Klient ma obowiązek zmiany statusu Projektu tak, aby inni Klienci mieli klarowną informację o aktualnym stadium projektu.

Projekt może mieć trzy statusy:

• do realizacji

• realizowany

• zakończony

Projekt o statusie do realizacji oczekuje na Klienta, który podejmie się jego realizacji. Realizowany oznacza, że autor projektu znalazł wykonawcę, ale projekt nie jest jeszcze w pełni ukończony. Biorąc pod uwagę fakt, że często ma miejsce sytuacja, gdy wykonawca nie wywiązuje się w pełni z postawionych mu zadań lub zleceniodawca nie jest zadowolony z efektów pracy wykonawcy, albo wykonawca sam rezygnuje z dalszej pracy Klient umieszczający projekt na Platformie nie musi dodawać projektu od nowa, a jedynie zaktualizować informacje i zmienić status na gotowy do realizacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu Klient może szybciej znaleźć kolejnego wykonawcę i wznowić realizację projektu. Projekt zakończony oznacza wykonanie go z założeniami, w określonych ramach czasowych.

Projekty zakończone oraz realizowane nie będą uwzględniane podczas przeszukiwania projektów przez innych Klientów.

W momencie, gdy Klient znajdzie wykonawcę swojego projektu otrzyma możliwość korzystania z dedykowanego narzędzia do zarządzania projektami. Dostęp do narzędzia zarządzania projektami będzie miał kierownik projektu. Narzędzie to pozwala na zmianę statusu całego projektu oraz umożliwia rozłożenie całego projektu na pojedyncze zadania oraz grupy zadań. Każde zadanie ma swój czas realizacji, opis, wykonawcę itp. Do każdego zadania można ustawić powiadomienie lub przypomnienie na adres email.

Zadania mogą mieć różne typy np. zadanie krytyczne, zadanie poboczne, zadanie pośrednie. Typ zadania definiuje jego funkcję w projekcie oraz jego priorytet. W ten sposób zadanie krytyczne ma najwyższy priorytet i jego realizacja wymagana jest do rozpoczęcia innych zadań. Zadania poboczne nie wpływają na inne zadania. Zadania pośrednie muszą zostać zakończone, aby można było rozpocząć realizację następnych po nich zadań.

Zadania można opatrzyć informacją dodatkową wyjaśniającą opóźnienie lub inne wykonanie niż założono np. zakładanych materiałów nie było na magazynie, a czas oczekiwania stawiał całkowitą realizację projektu pod znakiem zapytania, więc zdecydowano o kupnie dostępnych materiałów innych niż zakładano.

Cały projekt będzie wizualnie intuicyjne rozłożony na zadania oraz generowany do niego będzie harmonogram poprzez diagram Gantta. Na diagramie każde zadanie będzie oznaczone odpowiednim prostokątem, którego wielkość zależna będzie od ustawionych dat rozpoczęcia i zakończenia realizacji. Po najechaniu myszką na konkretne zadanie wyświetlą się szczegóły danego zadania.

W każdej chwili można wygenerować raport stanu realizacji projektu, z widokiem na jakim etapie jest projekt, jakie zadania zostały zrealizowane, a jakie mają opóźnienie. Raporty pomogą kontrolować projekt i reagować na niespodziewane sytuacje przez kierownika projektu.

Serdecznie zapraszamy. Dołącz do nas