Projekty

Projekty dotychczas zrealizowane przez Wschodnią Fundację Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego.

Opracowanie Strategii Rozwoju instytucji otoczenia biznesu Wschodniej Fundacji Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego wraz z zakupem usług doradczych związanych z realizacją strategii

Wschodnia Fundacja Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego otrzymała wsparcie na realizację projektu „Opracowanie Strategii Rozwoju instytucji otoczenia biznesu Wschodniej Fundacji Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego wraz z zakupem usług doradczych związanych z realizacją strategii” w ramach II Osi Priorytetowej, Działanie 2.3 schemat B „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (nr projektu: 05.12-WND-RPLU.02.03.02-06-033/12).

Projekt był realizowany w latach 2013 – 2015 i zakładał: przeprowadzeni badań wśród przedsiębiorców i studentów z województwa lubelskiego w celu zdiagnozowania problemów i oczekiwań grupy docelowej na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Wschodniej Fundacji Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego; opracowanie Strategii Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Wschodniej Fundacji Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego na lata 2013-2020; zakup usług doradczych w zakresie opracowania Planu Promocji oraz odświeżenia (liftingu) wizerunku Instytucji Otoczenia Biznesu Wschodniej Fundacji Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego; zakup usług doradczych w zakresie opracowania kompleksowego, integralnego pakietu narzędzi informatycznych dla Instytucji Otoczenia Biznesu Wschodniej Fundacji Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego; zakup usług doradczych w zakresie coachingu dla Instytucji Otoczenia Biznesu Wschodniej Fundacji Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Głusk

Trzydzieści pięć gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym dostało stacjonarne komputery z dostępem do bezpłatnego internetu. Kolejnych sześćdziesiąt trafiło do sześciu placówek podległych gminie. To jedne z rezultatów realizowanego przez gminę Głusk projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Głusk”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Wschodnią Fundacją Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego, która wspierała gminę w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zajmuje się koordynacją oraz promocją projektu.

Pomysł ubiegania się o unijne dofinansowanie na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców zrodził się w głuskim samorządzie jeszcze w 2011 roku. Głusk był wówczas jedną z nielicznych gmin, nie tylko w regionie, ale i w kraju, które zdecydowały się na realizację takiego projektu. Wniosek o dofinansowanie, przygotowany w partnerstwie ze Wschodnią Fundacją Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego, został złożony w 2012 roku i zyskał akceptację Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

– W dzisiejszych czasach niezbędna jest umiejętność obsługi komputerów komputera i korzystania z internetu. Realizowany przez nas projekt dał szansę osobom mniej zamożnym na lepszy start i rozwój - podkreśla Jacek Anasiewicz, wójt gminy Głusk.

Podejmując się realizacji projektu władze gminy przygotowane były na wniesienie wkładu własnego w wysokości 15 proc., co przy całkowitej wartości projektu, prawie 1,3 mln zł., oznaczało, że gmina musiałaby wyłożyć ponad 150 tys. zł. Tuż przed startem projektu okazało się jednak, że wydatki w całości zostaną sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Projekt rozpoczął się w marcu 2013 roku. Zainaugurowała go konferencji, zorganizowana w świetlicy ZS w Wilczopolu - Kolonii. Później ruszyła strona internetowa projektu (www.cyfryzacja-glusk.pl.), a następnie rekrutacja uczestników. Chętnych było więcej niż zaplanowanych miejsc. Trzydzieści pięć gospodarstw domowych, które zakwalifikowano do projektu wybrano w oparciu o kryteria obowiązujące w działaniu 8.3 POIG oraz regulaminie uczestnictwa w projekcie, które pierwszeństwo przyznawały rodzinom o najniższych dochodach i osobom niepełnosprawnym, nie mającym komputera i dostępu do internetu.

Pod koniec 2013 roku zakupiono łącznie 95 komputerów z bezpłatnym dostępem do internetu i opieką serwisową. Trzydzieści pięć zestawów, w tym pięć przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, trafiło do gospodarstw domowych. Sześćdziesiąt, z czego sześć przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, do gminnych placówek: Zespołu Szkół w Mętowie, Zespołu Szkół w Kalinówce, Zespołu Szkół w Wilczopolu - Kolonii, Publicznej Szkoły Podstawowej w Prawiednikach, Gminnej Biblioteki Publicznej i Świetlicy Środowiskowej w Wilczopolu – Kolonii. Tu mogą z nich korzystać nie tylko uczniowie, ale wszyscy mieszkańcy zagrożeni wykluczeniem cyfrowym.

- Zainteresowanie korzystaniem z zakupionych komputerów z dostępem do internetu jest bardzo duże. Przychodzi coraz więcej mieszkańców, dzięki czemu przez cały dzień czas otwarcia biblioteki komputery są zajęte. Odwiedza nas młodzież, która szuka między innymi materiałów potrzebnych na zajęcia lekcyjne i korzysta z portali społecznościowych. Nie brakuje też dorosłych. Ci zaś są zainteresowani przede wszystkim śledzeniem wiadomości z kraju i ze świata, a także przeglądaniem ofert pracy – mówi Aneta Sołtysiak, pracownik z Świetlicy Środowiskowej w Wilczopolu – KoloniiGminnej Biblioteki Publicznej w Wilczopolu – Kolonii.

Następnym etapem projektu były szkolenia. - W bezpłatnych 30-godzinnych szkoleniach z zakresu obsługi komputera, internetu i poczty elektronicznej wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu oraz inne chętne osoby z terenu gminy zagrożone wykluczeniem cyfrowym. W sumie 75 osób – mówi Bogumił Fura, koordynator projektu. I dodaje: - Każdy z nich dostał pakiet szkoleniowy, zawierający między innymi pendrive z zainstalowanym podręcznikiem e-book, a na zakończenie wszyscy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia informatycznego. Dla wielu uczestników był to pierwszy kontakt z komputerem i internetem.

- Dzięki projektowi poszerzyły się możliwości mieszkańców naszej gminy. Komputer z dostępem do internetu pomaga im w szukaniu pracy, wyszukiwaniu informacji potrzebnych do nauki, czy umożliwia kontakt z bliskimi za pomocą komunikatorów internetowych –podkreśla wójt gminy Głusk.

Co więcej, dzięki dobremu zarządzaniu i gospodarowaniu funduszami udało się zaoszczędzić pieniądze, dzięki czemu komputery zakupione w ramach projektu zostaną wyposażone w dodatkowe oprogramowanie – pakiety oprogramowania biurowego i programy antywirusowe. Gmina dysponuje już zgodą Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na wykorzystanie na ten cel powstałych oszczędności. Konieczne jest teraz wyłonienie wykonawcy, który to oprogramowanie dostarczy i zainstaluje.

Projekt ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Głusk” dobiega końca. Jego podsumowanie i omówienie rezultatów odbędzie się podczas konferencji, która odbędzie się pod koniec sierpnia 2015 roku.

- Uczestnicy projektu będą mogli cieszyć się darmowym dostępem do internetu jeszcze przez okres pięć pięciu lat po jego projektu zakończeniu – dodaje koordynator. W okresie trwałości projektu Gmina Głusk będzie bowiem utrzymywała z własnych środków zakupione zestawy komputerowe, będzie również finansowała dostęp do internetu.

W projekcie wzięły udział:

  1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).
  2. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (art. 4 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych)
  3. dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych.
  4. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
  5. samotni rodzice

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu

Problem wykluczenia cyfrowego w Polsce obejmujący wszystkie grupy społeczne i zawodowe szczególnie widoczny jest w województwach wschodnich. W wyniku wieloletnich zaniedbań w rozwoju infrastruktury dostęp do podstawowych usług teleinformatycznych jest tutaj znacznie utrudniony. Wschodnia Fundacja Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego za podstawowy cel postawiła sobie upowszechnienie dostępu do informacji i jej efektywnego wykorzystania jako głównego dobra mającego wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego na progu XXI wieku. Przykład gminy Głusk pokazuje jak prosto stać się częścią ,,globalnej wioski”.

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siedliszcze
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gmin wschodniej Lubelszczyzny

W latach 2011-2012 Wschodnia Fundacja Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z gminą Siedliszcze opracowała koncepcją, przygotowała i realizowała projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siedliszcze” oraz w partnerstwie z gminą Rejowiec opracowała koncepcję, przygotowała i realizowała projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gmin wschodniej Lubelszczyzny”. Projekty realizowane były w ramach 8. Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dzięki nim ponad pięćdziesiąt gospodarstw domowych z obydwu gmin zostało wyposażonych w darmowy sprzęt komputerowy z darmowym dostępem do internetu. Fundacja obydwa projekty realizowała nieodpłatnie.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW)

Wschodnia Fundacja Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego uczestniczy w realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt jest jednym z największych projektów inwestycyjnych realizowanych w pięciu województwach Polski Wschodniej: Warmińsko-Mazurskim, Podlaskim, Lubelskim, Podkarpackim i Świętokrzyskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej". Celem projektu jest zapewnienie do końca 2015 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% mieszkańców i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców. Przedsięwzięcia polega na budowie tak zwanej szkieletowej sieci światłowodowej o długości ponad 10 tysięcy kilometrów wraz z węzłami szkieletowymi oraz węzłami dystrybucyjnymi. Z tych ostatnich będzie można rozprowadzać sygnał bezpośrednio do mieszkańców. Przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do mniejszych miejscowości ułatwi operatorom wejście z usługą tam, gdzie do tej pory było to nieopłacalne z uwagi na duże koszty budowy sieci na własną rękę. W województwie lubelskim inwestycja przekroczyła półmetek, a prace przebiegają zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Części inwestycyjnej towarzyszą spotkania informacyjne dla mieszkańców oraz szkolenia z zakresu obsługi internetu i komputera. Spotkania, w organizacji których pomagała Wschodnia Fundacja Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego, odbywały się w każdej gminie (213 spotkań) województwa lubelskiego. Spotkania skierowane były przede wszystkim do osób z grupy 45+ zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Podczas nich przekazywane były nie tylko informacje o projekcie, ale również zaletach i możliwościach jakie daje internet. Podczas spotkań uczestnicy informowani byli o możliwości udziału w bezpłatnych szkoleniach z obsługi komputera i internetu. W spotkaniach wzięło udział w sumie ponad 6 tysięcy mieszkańców, a w szkoleniach przeszło 1,5 tys. osób. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie http://szerokopasmowe.lubelskie.pl/