KALENDARZ WYDARZEŃ

LA marca
2017
LA
PnWtŚrCzPtSoNd
  12

Spotkanie informacyjne FE dla samorządów i szkół w Chełmie

2017-03-02

2 marca w godz 09:45 - 14:00 w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Chełmie, Pl. Niepodległości 1, odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli samorządów i szkół na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach działania 12.2 RPO WL 2014-2020. W spotkaniu informacyjnym weźmie udział ekspert z Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, który będzie odpowiadał na pytania uczestników. Chęć udziału w spotkaniu należy zgłaszać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego http://rpo.lubelskie.pl/wydarzenie-452-spotkanie_informacyjne_podejmowanie.html do 27.02.2017 r.,

Agenda spotkania

9.45 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

10.15 – 12.00 Oferta podmiotów posiadających dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach RPO WL

12.00 – 12.15 Przerwa kawowa

12.15 – 12.45 Szkolenia i staże dla osób pozostających bez pracy finansowane ze środków europejskich w ramach RPO WL

12.45 – 13.15 Możliwości wsparcia dla osób bezrobotnych z PUP w Chełmie

13.15 – 13.30 Możliwości wsparcia na założenie własnej działalności na terenach wiejskich

13.30 – 14.00 Podsumowanie spotkania i konsultacje indywidualne

Serdecznie zapraszamy do udziału. Liczba miejsc jest ograniczona.

Kontakt. Katarzyna Teodorowicz, Jolanta Kosowska i Maciej Surma: tel: (82) 565 19 21

3

Mobilny Punkt Informacyjny FE w Gminie Wysokie

2017-03-03

3 marca w godz. 9.00 - 13.00 w Urzędzie Gminy Wysokie, ul. Nowa 1, konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego udzielać będą bezpłatnie informacji na temat funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkanie jest otwarte i bezpłatne. Zapraszamy do udziału.

45
67

Spotkanie informacyjne FE dla samorządów i szkół w Zamościu

2017-03-07

7 marca w godz 09:00 - 12:15 w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zamościu, przy ul. Partyzantów 94, w sali konferencyjnej na III piętrze, odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli samorządów i szkół na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach działania 12.2 RPO WL 2014-2020. W spotkaniu informacyjnym weźmie udział ekspert z Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, który będzie odpowiadał na pytania uczestników. Chęć udziału w spotkaniu należy zgłaszać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego http://rpo.lubelskie.pl/wydarzenie-455-edukacja_kwalifikacje_i_kompetencje.html do 03.03.2017 r.

Agenda spotkania:

9.00 – 9.15 Rejestracja uczestników

9.15 – 9.30 Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

9.30 – 10.15 Warunki ogólne i kryteria wyboru w działaniu 12.2 Kształcenie ogólne

10.15 – 10.30 Przerwa kawowa

10.30 – 11.45 Zasady wypełniania wniosku aplikacyjnego w działaniu 12.2 Kształcenie ogólne

11.45 – 12.15 Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne

Serdecznie zapraszamy do udziału.Liczba miejsc jest ograniczona.

Kontakt. Bartosz Kwasowiec, Katarzyna Zawiślak, Zofia Matwij, e-mail: zamosc@feu.lubelskie.pl, telefon: (84) 638 02 67; (81) 478 13 92/90/89.


V Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” w Lublinie

2017-03-07

NFOŚiGW zaprasza na V Konferencję „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” z udziałem Prezesa Zarządu NFOŚiGW w Warszawie dr. Kazimierza Kujdy oraz samorządowców i przedsiębiorców, która odbędzie się w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4) we wtorek 7 marca 2017 r.

Konferencja mieści się w projekcie pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Początek spotkania o godz. 10:00.

Głównym celem konferencji jest nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (w szczególności z miastami) oraz przedsiębiorcami z województwa lubelskiego.

Ważnym elementem wydarzenia będzie zaprezentowanie aktualnej oferty finansowej dla projektów OZE i efektywności energetycznej ze środków: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), NFOŚiGW, WFOŚiGW w Lublinie oraz Banku Ochrony Środowiska S.A.

Zostaną przedstawione główne założenia, dotychczasowe efekty oraz plany Projektu Doradztwa Energetycznego pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, który jest realizowany jako poddziałanie 1.3.3, działania 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, w I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie efektywności gospodarki” POIiŚ (w latach 2014-2020).

Specjaliści z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawią ponadto cele, kierunki, założenia oraz stan prac nad projektami nowych programów priorytetowych, m.in.: w zakresie elektromobilności, klastrów energii oraz gmin samowystarczalnych energetycznie.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni m.in.: Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Arcybiskup Metropolita Lubelski, szefowie służb ochrony środowiska województwa lubelskiego, WFOŚiGW w Lublinie, przedstawiciele władz samorządowych i przedsiębiorców, w tym Prezydent Lublina i Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY" SA, a także rektorzy lubelskich uczelni.

Jednym z ważniejszych punktów w programie spotkania w Lublinie będą indywidualne porady i konsultacje w obszarze zrównoważonego zarządzania energią oraz efektywności energetycznej. Wszechstronne rady i wskazania będą udzielane zainteresowanym przedstawicielom samorządów, przedsiębiorstw oraz osobom indywidualnym przez doradców energetycznych z NFOŚiGW oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. W trakcie dyskusji i konsultacji – oprócz wymiany doświadczeń – będą wspólnie poszukiwane rozwiązania techniczne i organizacyjne, a także doskonalenie istniejących rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, w tym OZE, na terenie województwa lubelskiego.

W trakcie konferencji, o godz. 11:00, zorganizowany zostanie briefing prasowy dla dziennikarzy z lokalnych i regionalnych mediów, podczas którego przedstawiciele NFOŚiGW, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz WFOŚiGW w Lublinie rozwiną ideę ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.

W szczególności przedstawiciele środków masowego przekazu będą mogli otrzymać informacje w kwestii tego, jak wsparcie doradcze plasuje się w Strategii Działania NFOŚiGW na lata 2017-2020 oraz jakie wymierne korzyści płyną z tego projektu dla samorządów, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.

***

„Ogólnopolski systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” jest oparty o strukturę doradców świadczących usługi z poziomu lokalnego i regionalnego. Cel projektu to promocja gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Wsparcie doradcze dotyczy zagadnień zrównoważonej energetyki – efektywności energetycznej oraz OZE. Obejmuje prowadzenie działań szkoleniowo-doradczych oraz zwiększających świadomość społeczeństwa (w tym grup, którym jest dedykowane wsparcie w ramach POIiŚ oraz Regionalnych Programów Operacyjnych), w zakresie efektywności energetycznej oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie doradcze jest realizowane jako poddziałanie 1.3.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) i finansowane ze środków Funduszu Spójności UE. Skierowane jest do instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz osób prywatnych. Projekt ogólnopolskiego systemu doradztwa przyczyni się do utworzenia w przyszłości sieci doradców energetycznych w gminach, czyli tzw. energetyków gminnych, poprzez zachęcanie gmin do tworzenia takich stanowisk pracy.

NFOŚiGW w realizacji zadania pełni rolę Partnera Wiodącego, a także prowadzi doradztwo dla województwa mazowieckiego; 14 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwo Lubelskie ma status Partnerów. Budżet projektu ogólnopolskiego doradztwa energetycznego (poddziałanie 1.3.3. POIiŚ) wynosi 30 mln euro, w okresie programowania 2014-2020.

Budowa i realizacja systemu ogólnopolskiego systemu doradztwa energetycznego jest unikatowym i ważnym zadaniem NFOŚiGW. Unikatowym dlatego, że po raz pierwszy w dwudziestokilkuletniej historii Narodowego Funduszu jesteśmy beneficjentem środków finansowych. Są to środki Funduszu Spójności na realizację poddziałania 1.3.3. POIiŚ pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Zadanie to jest ważne, gdyż mamy świadomość, że dobrze realizowane zadania doradcze i przekazywana na odpowiednim poziomie wiedza techniczna, organizacyjna i finansowa w obszarze efektywności energetycznej i OZE da kilkakrotnie większy efekt niż realizacja za te same pieniądze pojedynczych inwestycji. U osób mających związek z projektem wypracuje bowiem odpowiednie nawyki myślenia i działania według zasad zrównoważonego zarządzania energią w regionach

Do realizacji projektu zaplanowano zatrudnienie łącznie 86 osób w całym kraju; aktualnie jest ich 76. W każdym regionie kraju są dostępni doradcy (system został
już zbudowany) udzielają nieodpłatnych konsultacji i porad dla projektów i koncepcji inwestycyjnych powstających na danym terenie.

Szczegółowe cele projektu to podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) oraz wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i odnawialnych źródeł energii (OZE). Planujemy docelowo w ramach projektu wykształcić 500 energetyków gminnych oraz wspomóc przygotowania do realizacji co najmniej 800 nowoczesnych i efektywnych energetycznie inwestycji.

W trakcie dotychczasowej działalności zweryfikowano pozytywnie 1462 PGN, udzielono ponad 8043 indywidualnych konsultacji, zrealizowano 1061 działań informacyjno – promocyjnych, którymi objęto 14 373 osób w całym kraju. Wsparto inwestorów w przygotowaniu do realizacji 81 inwestycji.

Rozpoczęliśmy organizację cyklu ok. 50 konferencji pn. Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze, podczas których prezentujemy formy realizacji i cele ogólnopolskiego systemu doradztwa energetycznego. Konferencja w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jest piątą w tym cyklu.  


Wydarzenie cykliczne

2017-03-07
termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej
8910

Mobilny Punkt Informacyjny FE w Lubartowie

2017-03-10

10 marca w godz. 9.00 - 13.00 w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego udzielać będą bezpłatnie informacji na temat funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkanie jest otwarte i bezpłatne. Zapraszamy do udziału.

Wydarzenie cykliczne

2017-03-10
Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy – jeżeli opłaca się składki wyłącznie za siebie (tj. nie zatrudnia się innych osób)
1112
13

Mobilny Punkt Informacyjny FE w Bełżycach

2017-03-13

13 marca w godz 10:00 - 13:00 w Urzędzie Miejskim w Bełżycach, ul. Lubelska 3, konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego udzielać będą bezpłatnie informacji na temat funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkanie jest otwarte i bezpłatne. Zapraszamy do udziału.  

1415

CHECK IT w Lublinie

2017-03-15

Już 15 marca 2017 roku w hali Targów Lublin S.A odbędzie się czwarta edycja Konferencji CHECK IT. To spotkanie z nowinkami informatycznymi organizowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i najmłodszych uczniów ze szkół podstawowych.

Wydarzenie, które jest częścią Dni Lubelskiej Wyżyny IT organizuje Urząd Miasta Lublin w ścisłej współpracy z informatycznymi kołami naukowymi działającymi na lubelskich uczelniach, organizacjami informatycznymi oraz specjalistami z branży IT. - Na konferencję zapraszamy zarówno fanów nowych technologii, jak i osoby, którym świat informatyki nie jest jeszcze do końca znany. Odkryjemy emocjonujące oblicze IT i pokażemy, że informatyka może być nie tylko świetną zabawą, ale też i sposobem na zawodową przyszłość – mówi Marta Chałupka, Główny Specjalista Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów UM Lublin Nowością tegorocznej edycji są warsztaty dla najmłodszych uczestników – uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Najmłodsi będą mogli poznać świat robotyki budując konstrukcje z klocków Lego, nauczą się podstaw programowania i tworzenia prostych gier komputerowych. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mieć okazję do zapoznania się z ofertą lubelskich uczelni wyższych, wzięcia udziału w warsztatach informatycznych i przyjrzeniu się nowinkom technologicznym prezentowanym na stoiskach kół naukowych. Szczegółowy plan konferencji oraz zapisy: www.checkit.lublin.eu. 

Wydarzenie cykliczne

2017-03-15
Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – jeżeli opłaca się składki nie tylko za siebie, tj. jeżeli zatrudnia się pracowników
16

Unijne dofinansowanie dla średnich przedsiębiorstw

2017-03-16

16 marca 2017 roku o godz 14:00 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a zaprasza przedstawicieli średnich przedsiębiorstw na spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia w ramach Działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP” dotyczące możliwości uzyskania unijnego dofinansowania na rozwój średnich przedsiębiorstw. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się wysyłając do 13 marca formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem http://rpo.lubelskie.pl/wydarzenie-466-spotkanie_informacyjne_dotyczace.html

Dofinansowanie dedykowane średnim przedsiębiorstwom przeznaczone jest w szczególności na: stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług, zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK, wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej, wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej

Agenda spotkania

10.00 Rejestracja uczestników spotkania

10.10 Rozpoczęcie spotkania – podstawowe zasady aplikowania o dofinansowanie

11.00 Koszty kwalifikowalne w projekcie

11.30 Przerwa kawowa

11.45 Kryteria wyboru projektów

12.30 Załączniki niezbędne na etapie aplikowania

13.00 Przerwa kawowa

13.15 Lokalny System Informatyczny

14.00 Zakończenie spotkania

17

Mobilny Punkt Informacyjny FE w Wierzbicy

2017-03-17

17 marca w godz. 8.00 - 10.30 w Urzędzie Gminy Wierzbica, Wierzbica – Osiedle, ul. Włodawska 1, konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego udzielać będą bezpłatnie informacji na temat funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkanie jest otwarte i bezpłatne. Zapraszamy do udziału.

1819
20

Wydarzenie cykliczne

2017-03-20
 • Termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28),
 • Termin złożenia deklaracji (PIT-5) i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat wynagrodzeń (zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad uiszcza się w terminie do 20 grudnia, bez składania deklaracji),
 • Termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wpłat z umów zleceń i umów o dzieło,
2122232425

Wydarzenie cykliczne

2017-03-25
 • Termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT (VAT-7),
 • Termin rozliczenia miesięcznego podatku akcyzowego,
 • 26
  2728

  Mobilny Punkt Informacyjny FE w Jeziorzanach

  2017-03-28

  28 marca w godz. 9.00 - 13.00 w Urzędzie Gminy Jeziorzany, ul. Rynek 22, konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego udzielać będą bezpłatnie informacji na temat funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkanie jest otwarte i bezpłatne. Zapraszamy do udziału.

  2931

  Mobilny Punkt Informacyjny FE w Kocku

  2017-03-31

  31 marca w godz. 9.00 - 12.00 w Domu Kultury w Kocku, ul. Apteczna 42, konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego udzielać będą bezpłatnie informacji na temat funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkanie jest otwarte i bezpłatne. Zapraszamy do udziału.

  31
  marca
  2017
  Mobilny Punkt Informacyjny FE w Kocku
  Zobacz szczegóły
  28
  marca
  2017
  Mobilny Punkt Informacyjny FE w Jeziorzanach
  Zobacz szczegóły
  17
  marca
  2017
  Mobilny Punkt Informacyjny FE w Wierzbicy
  Zobacz szczegóły
  16
  marca
  2017
  Unijne dofinansowanie dla średnich przedsiębiors...
  Zobacz szczegóły